• 1157 Budapest, Kavicsos köz 4.
 • laszlogyulaiskola15@gmail.com
 • 418-2043
 • OM:035072 / 004
 • /laszlogyulaiskola

A jelentkezés határidő 2021. szeptember 6. hétfő, 16:00

Rendes érettségi

Letöltés

Egyes vizsgatárgyakból

Letöltés

Rendes érettségi (szakképzés)

Letöltés

Egyes vizsgatárgyakból (szakképzés)

Letöltés

Nyilatkozat pótló vizsgához

Letöltés

Nyilatkozat testnevelés érettségihez

Letöltés

Nyilatkozat informatika érettségihez

Letöltés

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Az aláírt jelentkezési laphoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát; illetve, ha valamely vizsgatárgyból már van érettségi eredménye a jelentkezőnek, akkor ezen eredmény(ek) igazolására szolgáló eredeti törzslapkivonatot.
 • Előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezés esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell a Vizsgaszabályzat 12. § (7) bekezdése szerinti igazolást.
 • Az ismétlő vizsga esetén a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi bizonyítvány és érettségi tanúsítvány(ok) valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.
 • A kiegészítő vizsga esetén csatolandó melléklet az érettségi bizonyítvány, valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó oldalának, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló) másolata, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okirat vagy annak másolata.
 • Szintemelő vizsgára való jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány megszerzése után csatolni kell az érettségi bizonyítvány másolatát, valamint a középiskolai bizonyítvány (utolsó tanévre vonatkozó, a középiskolai tanulmányok befejezését is igazoló oldalának) másolatát, továbbá a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. Az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt pedig a már letett középszintű vizsga törzslapkivonatát.
 • Javító/pótló vizsgafajtára történő jelentkezés esetén csatolni kell a középiskolai bizonyítvány (minden tanévre vonatkozó oldalainak) másolatát, a megkezdett érettségi vizsga eredeti törzslapkivonatát, amely szerint a jelentkezőt javító vagy pótló vizsgára utasították. Második vagy további javító/pótló vizsga esetén a vizsgadíj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát.

A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsgaidőszakában, pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.

Az informatika és informatikai ismeretek vizsgáinak zavartalan lebonyolítása, a vizsgák könnyebb megszervezése, valamint a későbbi reklamációk elkerülése érdekében szoftverválasztásra vonatkozó nyilatkozat a középszintű vizsgára való jelentkezés esetén is.

Emelt és középszintű testnevelés vizsgára való jelentkezés esetén a gyakorlati rész választható elemeiről szóló nyilatkozatot.

Projektmunka készítéséről szóló nyilatkozatot.

Pótló vizsgára való jelentkezés esetén a korábban már teljesített vizsgarész beszámítására vonatkozó nyilatkozatot.

A Vizsgaszabályzat 6. § (7) bekezdése értelmében, ha a vizsgázót a Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére - a jelentkezési lappal együtt benyújtott kérelem és a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

A vizsgázó kérelmére az igazgató engedélye alapján, az írásbeli vizsgán

 • a Vizsgaszabályzat 19. § (1) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perc) meg kell növelni,
 • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja,
 • engedélyezni kell, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli beszámolót tegyen,
 • a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól,
 • a látási fogyatékos, a mozgásszervi fogyatékos tanuló a nyomtatott nem enciklopédikus szótár helyett a szótár digitalizált, világháló-kapcsolattal nem rendelkező változatát is használhatja.

A vizsgázó kérelmére az igazgató engedélye alapján, a szóbeli vizsgán

 • a Vizsgaszabályzat 35. § (2) bekezdésben meghatározott időt legfeljebb húsz perccel, a 35. § (3) bekezdésében és a 40/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni,
 • engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsgát írásban tegye le,
 • lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. számítógép) használja,
 • a tanuló a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól, amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették az értékelés, minősítés egésze alól.

Az érettségi vizsga díja

A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Rendelet) 34. § (1) bekezdésének e) pontja értelmében az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsgáért, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt megkezdett sikertelen érettségi vizsga esetén a második vagy további javító-és pótló vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.

A fizetendő vizsgadíj összege a Rendelet 35. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi őszi vizsgaidőszakban:
- a középszintű vizsgák vizsgadíja: 25 000 Ft
- az emelt szintű vizsgák díja: 42 000 Ft

A középszintű érettségi vizsga díját az Észak-Pesti Tankerületi Központ számlájára kell befizetni.
A jogosult neve: Észak-Pesti Tankerületi Központ.
Számlaszám: Magyar Államkincstár: 10032000-00336705-00000000

Az emelt szintű vizsga díját utalványon vagy átutalással lehet befizetni.
A jogosult neve: Oktatási Hivatal.
Számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000

A befizetési bizonylatot a jelentkezési laphoz kell csatolni, és a jelentkezést befogadó intézményben kell megőrizni, valamint az emelt szintű vizsga esetén a befizetés tényét a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében rögzíteni kell.
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.
Térítésmentes továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga.
Térítésmentes továbbá a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozások értelmében az érettségi vizsga azon vizsgázók részére:
- akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakára térítésmentesen jelentkeztek, de azon a veszélyhelyzet miatt nem jelentek meg,
- akik a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában valamely vizsgatárgyból sikeres érettségi vizsgát tettek, az érettségi bizonyítvány megszerzése után az adott vizsgatárgyból ismétlő érettségi vizsgára jelentkeznek.

Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.